Ordförande
Christina Westberg     070/6642899

Sekreterare
Carina Svensson

Kassör                  
Marie Caddic

Ledamöter

Glenn Holmstedt
Ingemar Bergström
Eva Nordlund

Björn Wibron

Hanna Roos

 

 Vaktmästare o uthyrning

Tore Nordlund 070/2093786

Badplats

Oscar Sjöberg

 

 

Ängoms Bygdegård – styrelsemöte 20240123

 

Synpunkter Sol o Vindkraft, översiktsplan Sundsvall 2040 - solenergiområdet

 

VIF-ä5 Massmyrberget.

 

Styrelsen har diskuterat fördelar och nackdelar och kommer fram till att vi vill lämna en negativ syn på Sundsvalls kommuns samrådsförslag till sol- och vindkraftsområden i Översiktsplanen.

 

Ängoms Bygdegård är en aktiv förening och en samlingsplats för boende i Ängom, Svala och Källåsen som ligger i direkt anslutning till det tilltänka solenergiområdet VIF-ä5 Massmyrberget.

 

I byn ser vi en aktiv generationsväxling med många nya och återinflyttade barnfamiljer så idag bebos fastigheter i vårt område av alla ålderskategorier.

 

Föreningen bedriver sin verksamhet både i själva Bygdegården men också ute vid sjön Öjen.

 

Som ett nav för de boende har föreningen och föregående samlingsform en lång historia att verka för bygdens väl.

 

 

 

Styrelsen har samverkat med Ängoms vattenförening och bygdegårdsföreningen i Söröje. För att stämma av fler närliggande föreningars syn på Översiktsplanen i området.

 

 

 

I metoden för Översiktsplanens urval anger kommunen att man identifierat områden bland annat utifrån att områdena ska ha låga värden för natur- och kultur i den överlagringsanalys som ligger till grund för utpekanden.

 

Detta stämmer inte för utpekandet Massmyrberget. Området har höga naturvärden, används i stor

 

utsträckning för rörligt friluftsliv, myr- och våtmarksområden och även fem jaktlag. 

 

Om kommunen haft all fakta kring befintliga värden i området har vi svårt att se att detta utpekande skulle övervägts.

 

 

 

Att peka ut nästan 1200 ha mark till ett industriändamål som i praktiken innebär kalavverkning och

 

instängsling ser vi som olämpligt och oansvarigt. Följden av ett genomförande av föreslagen markanvändning innebär en enorm förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och allmänhetens tillgång till naturen. 

 

Samrådshandlingen konstaterar också att det saknas infrastruktur till området för logistik

 

såväl som elnät. Detta bör vara ytterligare ett starkt motiv för att stryka området då även

 

tillkommande kraftledningsgator skulle påverka den biologiska mångfalden negativt och

 

investeringskostnaderna i elnätet/nätstationer mm är avsevärda. Sammantaget är det svårt att se hur den samhällsekonomiska kalkylen för projektet skulle gå ihop. Om kommunen menar allvar med sina intentioner med att öka produktionen av solkraft bör detta förslagsvis ske i anslutning till befintligt elnät och närmare där energin behövs, exempelvis som solcellsområden på tak i

 

verksamhetsområden. Inte på bekostnad av naturvärden i områden där skadorna blir irreversibla och

 

påverkar den levande landsbygden.

 

 

 

Föreningens motiv

 

Denna grundar sig på en oro över ett flertal aspekter:

 

 

 

1:Planen är framtagen av Sundsvalls Kommun, men de säger varken vilja driva eller äga projektet.

 

Vi känner oro för att en extern aktör står för ägandet, vi är emot att vi säljer ut svenska naturtillgångar till ett ut ägandeförhållande till både svenska aktörer utanför Sundsvalls Kommun och Utomlands.

 

 

 

2.Område på Massmyrberget har fina naturvärden med sina åsar och rikt djurliv.

 

3.Vi känner oror för värdeminskning på kringliggande fastigheter.

 

4.Risk för negativ påverkan av infrastrukturprojekt för närboende.

 

5. Markområdet är vandringmark för varg.

 

6.Stark lokal älgstam, som vi vill värna, då älgen är eller på väg att bli Röd-listad. Dessutom finns mer vilt i området, bla: Björn, Lo, Järv, Hackspett, Fiskgjuse, Spillkråka.

 

7.Oro för återställande av mark efter uttjänat projekt.

 

8.Oro för markförhållandet förändring under pågående projekt.

 

9.Ökad brandrisk och oror över räddningstjänstens möjlighet att nå området.

 

10.Fem jaktlag påverkas i området.

 

11.Risk för markägarens möjlighet till inkomster – skogägandet, och dess fortsatta ägande i generationer.Flertalet skogsägare bedriver ett kontinuitetsskogsbruk som innebär långsiktigt höga naturvärden utan kalhyggen.

 

 

 

12.Oro för aktiva bönder i området, kött och mjölkgårdars, påverkan

 

13.Oro för enskilda vattenkällor till boende i närområdet.

 

14. Oro för vattenförorening för vattenföreningen i Ängom/Svala/Källåsens ev påvekan, 73 familjer.